METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse
Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als
METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001
Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de
Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze
voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De
wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.2. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden van de Metaalunie.
1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex
works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en
emballage.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die
hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te
brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle
rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van
opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij
overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van
de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste
verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van
Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van
opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen
en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,
berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze
verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer
hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht
kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt,
alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer
bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd
verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer
kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit
toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig
is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
afgerond zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt
de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de
daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Bij koop vindt levering plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het
risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt aan
koper.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer
overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag,
laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van
de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt aan verkoper in
het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
6.4. Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe
zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de
nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de
prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling
van de hoofdsom of de laatste termijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is
deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de
aangeleverde goederen in rekening te brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als
hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn
verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die
buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan
hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,
stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk
is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De
overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog
niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als
gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,
stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere
infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk
aanwezige zaken;
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren
die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
te brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek
van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op
het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van
opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden
verricht.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet
nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer
dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor
opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een
deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is
voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid
stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop
opnieuw van toepassing.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade
waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren
te zijn.
13.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die
door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan
zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van
de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door
opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de
goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat
opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de
geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze
daarvan.
6
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn,
zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer
worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode
in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze
maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen
rekening nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan
opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat
opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van
de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan
opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of
hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een
geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal
opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen
voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal
deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een
eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
7
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het
moment van levering.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd.
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking
staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op
verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling
te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De
rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten
verschuldigd met een minimum van Euro 50.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste Euro 3.000 15%
over het meerdere tot Euro 6.000 10%
over het meerdere tot Euro 15.000 8%
over het meerdere tot Euro 60.000 5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen
alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten
niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de
geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht
de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere
internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
of mediation overeenkomen.